• وزن: 125 گرم
  • بسته بندی: نمکساب استوانه ای کریستالی
  • ابعاد دانه: پودری
  • همراه با زعفران