• وزن: 250 گرم
  • بسته بندی: پاکتی
  • ابعاد دانه: پودری